FANDOM


Tang Sect Edit

Tang Ya
Tang Ya Face

Alive

Xiao Xiao
Xiaoxiao mug

Alive

Wang Dong
Wang Dong 2

Alive

Huo Yuhao
Huo Yuhao Mug

Alive

Beibei
Beibei Student Face

Alive

He Caitou
Caitou Mug 2

Alive

Xu Sanshi
Xu Sanshi Mug

Alive


Shrek AcademyEdit

Students Edit

Ma Xiaotao
Ma Xiaotao

Alive

Yao Haoxuan
Yao Hao Xuan Face

Deceased

Xi Xi
Xi Xi face

Alive

Xu Sanshi
Xu Sanshi Mug

Alive

Tang Ya
Tang Ya Face

Alive

Beibei
Beibei Student Face

Alive

Huo Yuhao
Yuhao Student portrait

Alive

Wang Dong
Wang Dong pic

Alive

Xiao Xiao
Xiao Xiao Student Pic

Alive

He Caitou
He Caitou Full Face

Alive

Dai Huabin
Dai Huabin Mug

Alive

Zhu Lu
Zhu Lu

Alive

Cui Yajie
Cui Yajie face

Alive

Wu Feng
Wu Feng

Alive

Ning Tian
Ning Tian Face

Alive

Lan Susu
Lan Susu

Alive

Lan Luoluo
Lan Luoluo

AlivePrevious Shrek Seven Monsters Edit

Ma Xiaotao
Ma Xiao Tao Face

Alive

Yao Haoxuan
Yao Hao Xuan Face

Deceased

Xi Xi
Xi Xi face

Alive


Current Shrek Seven Devils Edit

Beibei
Beibei Student Face

Alive

Xu Sanshi
Xu Sanshi serious face

Alive

Huo Yuhao
Huo Yuhao Serious Face

Alive

Wang Dong
Wang Dong Serious

Alive

Xiao Xiao
Xiaoxiao mug

Alive

He Caitou
Caitou Mug 2

Alive


Faculty Edit

Martial Soul DepartmentEdit

Academy Headmaster
Yan Shaozhe


Yan Shaozhe Mug

Alive

Outer School Headmaster
Du Weilun


Director Dun Face2

Alive

Shrek Guardian Captain
Xuan Zi


Xuan Lao Face

Alive

Teacher
Li


Li Mug

Alive

Teacher
Wang Yan


Teacher Wang Yan Face

Alive

Teacher
Zhou Yi


Zhu Yi Face

Alive

Teacher
Mu Jin


Mu Jin Face

Alive

Disciplinary Teacher
Lu


Male

Alive


Soul Tool Department Edit

Headmaster
Sin Lin Er


Sin Lin Er Face

Alive

Vice-Headmaster
Qian Duo Duo


Quin Duo Duo

Alive

Teacher
Fan Yu


Fan Yu Mug 1

Alive


Spirit Beast Arena Edit

Spirit Beast Caretaker
Gong Chang Long


Gong Chang Long Face

Alive

Sea God Pavilion Edit

Sea God Pavilion Master
Mu Lao


Mu Lao

Deceased


Sun Moon Royal Spirit Weapon AcademyEdit

Elder Ma
Moon light teams coach

Alive

Ma Ru Long
Ma Ru Long

Alive

Mi Jia
Mi Jia

Alive

Lin Xi
Lin Xi

Deceased

Chen Fei
Chen Fei

Deceased


White Tiger HouseEdit

Dai Hao
Dai Hao face

Alive

Dai Huabin
Dai Huabin Mug

Alive

Huo Yuhao
Huo Yuhao Serious Face

Alive

Huo Yun Er
Huo Yun Er Mug

Deceased

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.