FANDOM


Popular pages

These pages are gaining traction with your readers! Make sure they are up to your standards and have all the latest images and information.

Page Page views
Tang San 6,683
Tang Wulin 6,298
Soul Land 4 Spoilers 6,179
Huo Yuhao 4,655
Tang/Lan Xuanyu 4,115
Soul Land Wiki 3,497
Tang Wutong (Wang Dong) 2,920
Gu Yuena 2,873
Xiao Wu 2,218
Spirit Ranks 1,709
Great Circle of Gods 1,647
Gods 1,473
Tang San/Abilities 1,410
Huo Yuhao/Abilities 1,310
Huo Zhanji 1,306
Characters 1,127
Dai Mubai 1,109
Tang Wulin/Abilities 1,056
Bibi Dong 1,048
Dong Qianqiu (Bai Xiuxiu) 1,030
Qian Renxue 956
Tang Hao 950
Zhou Weiqing 859
Ma Hongjun 827
Asura God 813
Characters II 764
Xu Yunhao 762
Ah Yin 739
Shrek Seven Devils II 737
Ye Yinzhu 735
Ning Rongrong 732
Ma Xiaotao 723
Rong Nianbing 718
Zhu Zhuqing 713
Yu Xiaogang 696
Tang Sect 685
Shrek Seven Devils 681
Douluo Divine Realm 674
Dragon God 661
Beast Spirits 652
Soul Land II 650
Characters III 632
Bai Chenxiang 627
Shrek Academy 617
Xie Xie 600
Blue Silver Grass 589
Ji Dong 572
Na'er 567
Soul Land 3 Spoilers 561
A'Dai 556
Dugu Bo 546
Liu Erlong 541
Oscar 534
Er Ming 522
Yuanen Yehui 518
Spirit Ranks II 517
Beibei 509
Spirit Rings 508
Tang/Lan Xuanyu/Abilities 508
Tang Ya 499
Da Ming 496
Tool Spirits 490
Golden Dragon King 488
Lan/Tang Xuanyu 466
Spirit Ranks III 464
Dai Hao 461
Zhang Gongwei 453
Light Novel I 451
Mu En 446
Qian Lei 444
Shrek Seven Devils lll 437
Tang Yuge 429
Lie Yan 422
Xu Xiaoyan 408
Yun Ming 406
Wang Qiu'er 405
Tang Chen 400
Tang Xiao 396
Soul Land 2 Spoilers 388
Di Tian 384
Hai Long 381
Chengzi 377
Divine Tools 375
Sea God 372
Silver Dragon King 368
Wu Zhangkong 366
Necromancer 359
Spirit Hall 357
Tian Hen 349
Yi Zichen 347
Lan Mengqin 341
Yuanen Huihui 339
Yan Shaozhe 338
Hu Liena 328
Yue Zhengyu 324
Lei Xiang 321
Qian Daoliu 313
Xiao Xiao 308
Clear Sky Clan 295
Qian Xunji 293
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.